srijeda, 23. lipnja 2010.

Homer: Ilijada i Odiseja

Ilijada

Ilijada je jedan od dva Homerova epa koji se sastoji od dvadeset i četiri pjevanja. Osnovni motiv je srdžba jednog od najboljih ahejskih junaka, Ahileja, kojega je uvrijedio ahejski vođa Agamemnon jer mu je oteo lijepu robinju Briseidu i zbog toga ne želi sudjelovati u borbi.
Citat, 11. str.: "Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina,/ (...) Otkad se bjehu onomad razdvojili poslije svađe/Atrejev sin, junacima kralj, i divni Ahilej."
Ahilej se rasrdio, povukao vojsku iz rata te zamolio majku da mu pomogne i zamoli Zeusa da oduzme Grcima ratnu sreću kako bi uvidjeli koliko su pogriješili.
Citat, 25. str.: "Ako, Zeuse o oče, med besmrtnicima tebi/Djelom il' besjedom kojom ugodih, izvrši mi želju:/Mojega sina počasti, od ostalih koji je ljudi/Najkraćeg vijeka, a sada junacima kralj Agamemnon/Pogrdi njega, jer uze mu dar i ima ga sada./Nego o premudri Zeuse sa Olimpa, ti ga počasti,/Dotle Trojancima snagu udjeljuj, dokle Ahejci/Moga ne počaste sina i dikom ne uzvise njega."
Uz Ahilejevu srdžbu, kao motiv bih navela i priču koja se odvija o Trojanskom ratu što dodatno obogaćuje ovaj ep, isto kao i Homerovi pomalo nejasni epiteti i riječi.
Citat, 30. str.: "Bješe krivonog i hrom na jednu nogu, a pleći/Njegove grbave bjehu ka prsima pognute skupa,/Šiljasta bješe mu glava i rijetkom posuta kosom."
U drugom pjevanju Odisej potiče Grke na borbu, a u trećem pjevanju Paris izaziva Menelaja na borbu. Zato u četvrtom pjevanju započinje bitka, a Diomed, grčki junak, ranjava Afroditu i Aresa.
Citat, 46. str.: "Onda mjedenim kopljem Diomed grlati bojnik/Mahne, a Palada onda Atena potisne koplje/Aresu u dno slabina, gdje mjedeni pasaše pojas;/Tu ga pogodivši rani Diomed i naguli kožu."
I Diomed biva ranjen od Parisa, nakon što je s Odisejem uhodio Trojance. Hektor se borio s Ajantom, a Agamemnon se povukao. U trinaestom pjevanju Posejdon potiče Grke na borbu, a Hera mu pomaže. No, Zeus mu zabranjuje da se upleće u sukob. Zato u bitku ulazi Patroklo i ubija Sarpedona, no naposljetku biva ubijen od Hektora.
Citat, 84. str.: "U dno slabina odmah te proturi koplje kroz njega./Sruši se, stane ga jek, Ahejci se rastuže vrlo."
Potom, Ahilej saznaje za njegovu smrt i dobiva novo oružje od Hefesta, na nagovor Tetide. On se vraća u bitku nakon pomirdbe s Agamemnonom, isto kao i bogovi. Ahilej susreće Hektora ispred vrata Troje i ubija ga, te vuče njegovo tijelo natrag u grčka uporišta.
Citat, 101. str.: "Tu baš suparnika probode kopljem Ahilej/I rt koplja mu kroz vrat mekani iziđe odmah."
Nakon Hektorove smrti, Ahilej predaje Prijamu njegovo tijelo. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana ga spale na lomači.
Citat, 116. str.: "A kad svijetlo svijeta već deseta osvanu zora,/Onda roneći suze iznesu Hektora smjelog,/Na vrh lomače metnu mrtvaca i zapale vatru."


Odiseja

Odiseja je mlađi i kraći Homerov ep i za razliku od Ilijade, prikazuje nam miran život starih Grka. Ep je nazvan prema glavnom junaku Odiseju, koji prerasta u čovjeka nemirna duha, pustolova, čija putovanja obilježavaju ovaj ep. Nakon što je niz godina proveo u zarobljeništvu nimfe Kalipse na otoku Ogigiju, bogovi oslobađaju Odiseja koji žuri kući. U međuvremenu Atena pomaže njegovom sinu Telenahu da otjera prosce njegove majke.
Citat, 152. str.: "Da l' će se vratiti on i kući kazniti svojoj/Prosce il' neće, a tebi i samom velim da smišljaš/Kako bi iz kuće mogo izbaciti prosce tolike."
No, Posejdon razbije Odisejev brod, a on nailazi na kralja Alkonija, te mu prepričava svoje doživljaje.
Citat, 191. str.: "Zviždeći glasno Kiklop tad tovno okrene stado/K brdu, a ja unutra promišljao sam u duši/Da mu se osvetim ljuto, Atena li slavu mi dade."
Nakon dugog razgovora Odisej krene na put u Itaku, a Atena ga je prerušila u ružnog starca tako da ga nitko ne prepozna. Tada ga uputi kod Eumeja, koji lijepo primi starca ne znajući da je on njegov gospodar. Uskoro, Telemah prepoznaje svog oca.
Citat, 208. str.: "Tako Odisej reče i poljubi sina, i njemu/Na tlo se odroni suza sa lica, koju je dotle/Jednako potiskivo;Telemah još vjerovat ne htje"
Atena, Odisej i Telemah zajedno planiraju napad na prosce i na kraju ipak dođe do pokolja prosca.
Citat, 228. str.: "Dvosjekli mač i cičeć strahovito skoči na onog;/Ali u isti čas i Odisej izmetne divni/Hitac i njime on Eurimaha u grudi zgodi/Kod sise, u jetru njemu zabode brzu strijelu."
Odiseja ima sretan završetak i nakon dvadeset i tri pjevanja, u dvadeset i četvrtom pjevanju Penelopa prepoznaje svog muža i ostavlja prosce.

Nema komentara:

Objavi komentar